св / cv


Олена Костюк
співачка, актриса, художник

Закінчила Львівський Національний університет ім. Івана Франка як англійський філолог.
Співоча студія Наталки Половинки.
Акторська студія театру ім. Леся Курбаса
Акторська студія Сергія Ковалевича.
З 1997 по 2011 - працювала у проектах „Майстерні пісні” як співачка, актриса, дизайнер.

Участь у театральних постановках режисера С.Ковалевича:
співоча дія „Вони йдуть” (1997),
вистава „Вість літа” (2003), вистава „У неділю рано” (в рамках проекту „РАСА. Дівочий ритуал”) (2007).

Участь в проектах «РАСА. Дівочий ритуал», «ІРМОС. Давні духовні напіви України,
«БАЙ. Гуцульська містерія», По Рождеству, Міжнародний художній ресурс «Пісня Пісень».

CD:
• «День перший» 2005
• «У неділю рано» 2009
• «По-старовіцьки» 2009
• «У неділю рано» фільм 2009
· «Радуйся. Напіви до Богородиці» 2010
· «Світоявлення» 2011


Дизайн: сайт Мистецького центру МАЙСТЕРНЯ ПІСНІ,
диски „День перший”, „Ой дай Боже” (записи польової лабораторії проекту БАЙ), „Пісні вітру” (проект „Квітка-невіста”),
„У неділю рано” (саундтрек до вистави „У неділю рано”, проект РАСА), фільм „У неділю рано” (фрагменти вистави),
„По-старовітськи” (проект БАЙ), «Радуйся. Напіви до Богородиці»
(проект ІРМОС).

Учасниця числених міжнародних музичних та театральних фестивалів:
Арт Поле, Золотий лев, Флюгери Львова (Україна),
Ukraina Viva, Piesn Naszych Korzeni, The World as a Place of Truth, INNOWICA, Cross Roads (Польща), 3600 Sources-Sound-Sonority (Німеччина),Giving Voice (Англія/Польща), Imaginarius, TODOS (Португалія), Kosova International Theatre festival (Косово) та інші.

З 2011
- керівник Мистецького антропологічного проекту «Дзеркало».
- отримала диплом Міністра культури та національного спадку Республіки Польща за участь у Стипендіальній програмі Gaude Polonia з проектом «Дзеркало». Проект реалізований у співпраці з Інститутом Гротовського (Польща). На даному етапі проект здійснений у формі диптиху – вистава «Дзеркало» та інсталяція «Сад».

2012презентація другої редакції диптиху ДЗЕРКАЛО в Україні та Польщі – фестивалі InNowica, Артполе, Лемківська ватра, участь у проекті СКЛАДНОСУРЯДНІ в рамках Книжкового Арсеналу (агенція АРТПОЛЕ), участь у мистецькій акції з нагоди святкування 190річчя від дня народження Юрія Шкрібляка та 120річчя від дня народження Юрія Корпанюка (Національний музей Гуцульщини та Покуття (Коломия))

Olena Kostyuk
singer, actress, artist


Graduated from Lviv National University named after Ivan Franko as
English philologist.
Singing studio of Natalka Polovynka.
Dramatic studio of Lviv Les Kurbas Theatre.
Dramatic studio of Sergiy Kovalevich.

1997 – 2011 worked in projects of Maisternia Pisni as singer, actress, designer.

Participation in the theatre performances directed by S.Kovalevych:
singing action “They are coming”
(1997), performance “The message of Summer” (2003),
performance "On Sunday morning" (in the frames of the project "RASA. Maiden ritual") (2007).

Participation in the projects: RASA. Maiden ritual, IRMOS. Ancient sacred songs of Ukraine”, BAI. Hutsul mystery,
After Christmas, International Art Resource “The Song of songs”.

CD:
· “The first day” 2005
· "On Sunday morning" 2009
· “«In Ancient Way» 2009
· "On Sunday morning" film 2009
· “REJOICE. Songs to Theotokos” 2010
· “Svitoyavlennia” 2011
Design: web-site of Art Centre MAISTERNIA PISNI,
CDs “The first day”, “
Oi, dai Bozhe” (recordings from the field laboratory in the frame of the project BAI),
“The Songs of the Wind” (project “Flower-fiancée”),
"On Sunday morning" (
soundtrack to the performance "On Sunday morning", project RASA), film "On Sunday morning”, In Ancient Way” (project BAI), “REJOICE. Songs to Theotokos” (project IRMOS).


Participation in numerous international music and theatre festivals: Art Pole, Golden Lion, Fliugery Lvova (Ukraine), Ukraina Viva, Piesn Naszych Korzeni, The World as a Place of Truth, INNOWICA, Cross Roads (Poland), 3600 Sources-Sound-Sonority (Germany), Giving Voice (England/Poland), Imaginarius
, TODOS (Portugal), Kosova International Theatre festival (Kosovo) and other.
Since 2011
- leads the Artistic and anthropological project “Mirror”.
- The diploma of the Polish Ministry of Culture and National Heritage for the participation in the Gaude Polonia Scholarship Programme for Young Foreign Cultural Professionals with the project "Mirror". The project has been realized in collaboration with the Grotowski Istitute (Poland). At the given moment the project is realized in the form of diptych – the performance “Mirror” and the installation “Orchard”.

2012presentation of new edition of the diptych MIRROR in Ukraine and Poland – festivals InNowica, Artpole, Lemkivska Vatra, participation in the project SKLADNOSURYADNI in the frame of Knyzhkovy Arsenal (ARTPOLE agency), participation in celebrations of 190th anniversary of Yuri Shkriblyak's birth (master of hutsul wood carving) and 120th anniversary of Yuri Korpanyuk's birth (master of hutsul wood carving) (National museum of Hutsulshchyna and Pokuttya (Kolomyia)).